Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Stel op Sprong, Kievitsven 70a , 5249 AH Rosmalen, mei 2020, 06 – 340 22 930


Algemene voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met of door stel op sprong
Schoonmaakbedrijf. Afwijkingen zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk met stel op sprong overeengekomen zijn. Voorwaarden van
de wederpartij zullen niet van toepassing zijn en worden bij deze uitdrukkelijk verworpen.
b. In deze voorwaarden en de aanbiedingen en overeenkomsten wordt onder de volgende begrippen verstaan: Opdrachtgever /
wederpartij:iedere (rechts)persoon die met stel op sprong een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en/of
waarvoor werkzaamheden worden verricht, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en
erfgenamen.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden – schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten – waarvoor een aanbieding is
gedaan, waartoe opdracht is gegeven of welke uit de opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin
van het woord.
Werkprogramma: een formulier of andere gegevensdrager waarop stel op sprong een werkomschrijving heeft aangegeven, zo
mogelijk met aanduiding van hun aard, plaats tijd en frequentie.
Object: de schoon te houden zaak ((gedeelte van een) gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.).
Producten van de geest: in elk geval werkwijzen, ontwerpen en adviezen.
c. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de
strekking van de niet-geldige.


Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever aan stel op sprong te kennen geeft de opdracht op basis van de door
stel op sprong uitgebrachte aanbieding te willen verstrekken en stel op sprong vervolgens deze opdracht door middel van een
schriftelijke orderbevestiging accepteert, dan wel partijen dienaangaande een overeenkomst ondertekenen. Ook komt een
overeenkomst tot stand wanneer stel op sprong met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen. Dit laat echter onverlet
dat stel op sprong gerechtigd is haar aanbieding (offerte) uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te
wijzigen. Indien opdrachtgever dan niet binnen een termijn van acht dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen deze wijziging komt de
overeenkomst tot stand op basis van de gewijzigde aanbieding.
b. De inhoud van de overeenkomst wordt volledig bepaald door de aanbieding (offerte). Afwijkingen daarvan zijn enkel rechtsgeldig
wanneer zij door stel op sprong schriftelijk zijn aanvaard.
c. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
d. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze
voor bepaalde tijd is aangegaan.


Aanbiedingen

a. Alle door stel op sprong gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven eigendom van stel op sprong en
moeten op eerste verzoek aan Schoonmaakbedrijf stel op sprong worden afgegeven. Het is niet toegestaan deze zaken te
vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven.
c. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht stel op sprong niet tot acceptatie van een opdracht. Ook niet
nadat de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht onder die voorwaarden te willen verstrekken. Wanneer stel op sprong
een opdracht niet accepteert stelt zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.
d. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten van stel op sprong, is deze gerechtigd om de aan de
aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.


Opzegging overeenkomst

a. Opzegging van de overeenkomst kan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, slechts plaatsvinden tegen het einde van de
looptijd. Opzegging kan enkel schriftelijk bij aangetekend schrijven plaatsvinden.
b. Niettemin is iedere partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere partij na schriftelijke
ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen een daarbij gestelde, redelijke termijn te presteren of behoorlijk te presteren, dan wel de
andere partij komt te overlijden of onder curatele gesteld wordt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van
betaling verkrijgt, dan wel op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
wordt verklaard.
c. Wanneer de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het object dat onderwerp is van de overeenkomst, bijvoorbeeld door verbouwing
of verhuizing, zal dat aan de tussen partijen bestaande overeenkomst niets afdoen. Het door toedoen of nalaten van de opdrachtgever
niet meer voorhanden zijn van het object, komt voor diens risico. Partijen zullen in een dergelijk geval gezamenlijk een oplossing
zoeken, waarbij stel op sprong tenminste in een gelijke situatie dient te komen als voor de wijziging.

d. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak, minimaal 48 uur vooraf, brengt stel op sprong 50% van het offertebedrag in rekening.Uitvoering

a. De overeenkomst zal door stel op sprong naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, is er ten aanzien van de door stel op sprong te verrichten werkzaamheden sprake van een inspanningsverplichting.
b. stel op sprong is gerechtigd de werkzaamheden c.q. de uitvoering daarvan op kleine punten te wijzigen zonder dat dienaangaande
prijsaanpassing plaatsvindt. stel op sprong draagt er dan zorg voor dat ook na wijziging een resultaat wordt bereikt gelijk aan of
vergelijkbaar met hetgeen in het werkprogramma is opgenomen.
c. Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de door stel op sprong verrichtte werkzaamheden niet beantwoorden aan hetgeen is
overeengekomen, zal hij stel op sprong daarvan onverwijld schriftelijk in kennis dienen te stellen. Daarbij dient hij opgave te doen
van de door hem geconstateerde afwijking met aanduiding van de aard en ernst en het tijdstip en de ruimte. Opdrachtgever dient stel
op sprong dan een redelijke termijn van tenminste vijf dagen te gunnen om de geconstateerde afwijking te herstellen. Bij gebreke
hiervan kan opdrachtgever aan de geconstateerde afwijking geen enkel recht ontlenen.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft stel op sprong het recht (een deel van) de werkzaamheden door derden te laten
verrichten.
e. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan stel op sprong aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan stel op
sprong worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan stel op sprong zijn
verstrekt, heeft stel op sprong het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
f. stel op sprong is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat stel op sprong is uitgegaan van door
wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
g. stel op sprong of door stel op sprong ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor kosten welke voortvloeien uit de bediening
of onjuiste bediening van de in het pand van de wederpartij aangebrachte alarminstallatie noch voor de kosten voor de alarmdienst,
meldkamer, politie, brandweer, ambulance, sleutelhouder, etc.
h. Indien door stel op sprong of door stel op sprong ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden
verricht op de locatie van de wederpartij of op een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door
die medewerkers in redelijkheid gewenste c.q. benodigde faciliteiten.
i. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat stel op sprong en de door haar ingeschakelde werknemers en/of derden hun werkzaamheden
veilig kunnen uitoefenen.


Contractovername

a. Indien stel op sprong ten behoeve van de wederpartij een project overneemt van een derde waarbij werknemers van de derde op
het betreffende project betrokken zijn, dient de wederpartij stel op sprong te informeren over de hoogte van de loonkosten, de
werkduur, de arbeidsvoorwaarden en de persoonsgegevens van de betreffende werknemers. De wederpartij dient daartoe schriftelijke
bewijsstukken aan stel op sprong te overhandigen.
b. Indien de arbeidsvoorwaarden c.q. loonkosten van deze werknemers naar boven afwijken van de gebruikelijke tarieven en
voorwaarden van stel op sprong c.q. van de CAO voor het Schoonmaak- respectievelijk Glazenwasserbedrijf, dient de wederpartij het
verschil aan stel op sprong te vergoeden. stel op sprong is gerechtigd dit verschil apart bij de wederpartij in rekening brengen.
c. De wederpartij kan stel op sprong niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook die door de overgenomen
werknemers zijn veroorzaakt noch staat stel op sprong in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden die
door de overgenomen werknemers zijn verricht en waaraan stel op sprong door de overname is gebonden.


Prijzen en betaling

a. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van stel op sprong in euro’s exclusief B.T.W., andere belastingen, heffingen en rechten.
b. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is stel op sprong gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
c. stel op sprong is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschotbetaling te vragen welke voor aanvang van de werkzaamheden
voldaan dient te zijn. De voorschotbetaling bedraagt in beginsel 50% van de overeengekomen prijs. In geval van een
duurovereenkomst 20% van de overeengekomen jaarprijs of totaalprijs. Opdrachtgever is gehouden deze voorschotfactuur
voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden te voldoen, bij gebreke waarvan stel op sprong gerechtigd is de
overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan.
d. Het honorarium van stel op sprong wordt berekend op basis van de door stel op sprong ten behoeve van de wederpartij verrichte
werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverplichting.
e. Het honorarium kan worden vermeerderd met declaraties en verschotten van ingeschakelde derden, en wordt per periode, per
maand, per kwartaal, per jaar of bij de beëindiging van de werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht.
f. Betaling dient plaats te vinden op de door stel op sprong aangegeven wijze en binnen de daarvoor door stel op sprong gestelde termijn, particuliere opdrachtgevers direct na levering, bedrijven  binnen 14 dagen na factuurdatum. Aan wederpartij komt geen recht tot opschorting en/of
verrekening toe.
g. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke dan is hij van rechtswege in verzuim. In dat geval is hij aan stel op sprong naast de
hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd. Ook is opdrachtgever in dat geval aan stel op sprong de kosten verschuldigd die zij
dient te maken om tot invordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten zullen dan minimaal 15% van het factuurbedrag
bedragen.
h. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door stel op sprong gemaakte
invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.


Overmacht

a. Wanneer stel op sprong de overeengekomen werkzaamheden als gevolg van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever niet of
slechts gedeeltelijk kan uitvoeren en deze overmacht tijdelijk van aard is, blijft de opdrachtgever aan stel op sprong de voor de
volledige werkzaamheden overeengekomen prijs verschuldigd, zulks maximaal voor en periode van drie maanden. Bij overmacht van
tijdelijke aard is stel op sprong gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de
overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
b. Na het verstrijken van de periode van drie maanden als hiervoor bedoeld, zullen partijen bij het voortduren van de overmacht aan de
zijde van de opdrachtgever met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst. Is naar het oordeel van stel op
sprong de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en
de daaraan verbonden gevolgen.
c. stel op sprong is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn
verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
d. Indien de opdrachtgever in een overmachtsituatie komt, dient hij stel op sprong daarvan onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf
werkdagen, schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet op overmacht zal kunnen beroepen.
e. In geval stel op sprong in een overmachtsituatie komt, kan opdrachtgever op geen enkele wijze aanspraak maken op enige
vergoeding. In een dergelijk geval zal stel op sprong de keuze hebben om de werkzaamheden welke als gevolg van de overmacht niet
uitgevoerd kunnen worden na het beëindigen van de overmacht in te halen c.q. alsnog uit te voeren, of deze niet meer uit te voeren. In
dat laatste geval worden die werkzaamheden op de totaalprijs in mindering gebracht.


Intellectueel eigendom

a. Indien stel op sprong bij de voorbereiding of uitvoering van de opdracht producten van de geest gebruikt of heeft gebruikt, komen
de intellectuele eigendomsrechten die hierop krachtens de Wet rusten stel op sprong onverminderd toe. Het is de wederpartij niet
toegestaan deze producten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel zonder toestemming van stel op sprong aan
derden ter hand te stellen.
b. De wederpartij garandeert stel op sprong te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, stel op
sprong niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij stel op sprong
volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens stel op sprong geldend zouden mogen maken uit
hoofde van schending van deze garantie.


Aansprakelijkheid

a. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van de verplichtingen van
stel op sprong uit de opdracht, is de aansprakelijkheid van stel op sprong beperkt tot het bedrag van de overeengekomen totaalprijs
voor de desbetreffende werkzaamheden, doch in elk geval tot het bedrag waarvoor stel op sprong zich ter zake heeft verzekerd. In
geval de overeenkomst het periodiek verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten betreft wordt onder totaalprijs verstaan,
het bedrag dat overeenkomst met de looptijd van de overeenkomst zulks tot een maximum van 12 maanden.
b. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de (niet behoorlijke) uitvoering van de werkzaamheden, is
stel op sprong niet aansprakelijk, voor zover die aansprakelijkheid niet dwingend in de wet geregeld is, of het gevolg is van opzet of
grove schuld aan de zijde van stel op sprong. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van stel op sprong beperkt tot de hoogte van het
bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen, doch in elk geval tot het bedrag
waarvoor stel op sprong zich ter zake heeft verzekerd.
c. De wederpartij vrijwaart stel op sprong tegen alle aanspraken welke op enigerlei wijze met de uitvoering van de opdracht
samenhangen.
d. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade die stel op sprong bij de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden lijdt als gevolg van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige gedraging. Enige beperking
van deze aansprakelijkheid op welke wijze ook zal tussen partijen niet rechtsgeldig zijn.
e. Het is opdrachtgever verboden om werknemers van stel op sprong tijdens de looptijd van hun arbeidsovereenkomst tussen
opdrachtgever en stel op sprong als ook gedurende een periode van 6 maanden nadien, in dienst te nemen of op enige andere wijze,
direct of indirect, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. In geval van overtreding,
verbeurt opdrachtgever een boete van € 2.500 per overtreding, te vermeerderen met € 100 per dag dat deze overtreding voortduurt.
De boete komt stel op sprong toe, onverminderd haar recht op nakoming of volledige schadevergoeding.


Reclames

a. De opdrachtgever is gehouden om de door stel op sprong verrichtte werkzaamheden na voltooiing c.q. oplevering te controleren.
b. Een eventuele reclame wordt door stel op sprong slechts in behandeling genomen indien deze stel op sprong schriftelijk bereikt
binnen 7 dagen na voltooiing en/of oplevering van de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft, dan wel indien de gestelde
tekortkoming niet eerder ontdekt had kunnen worden, binnen 7 dagen na ontdekking van deze tekortkoming.
c. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
d. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben
goedgekeurd. Nadien verrichte reclames worden door stel op sprong niet in behandeling genomen.
e. Indien de reclame door stel op sprong gegrond wordt bevonden, is stel op sprong uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten.
f. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het
moment waarop de reclame is afgewikkeld. Zulks echter alleen betreffende het werk waarop de reclame betrekking heeft.


Opschortingsrecht

a. stel op sprong is bevoegd de verdere nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de wederpartij
volledig aan haar (opeisbare) verplichting heeft voldaan.
Eigendommen van wederpartij en derden
a. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de wederpartij aan stel op sprong zijn
toevertrouwd, zal zij goede zorg aanwenden. Alle zaken van de wederpartij verblijven voor haar risico bij stel op sprong, waartoe de
wederpartij desgewenst zelf een verzekering kan afsluiten.
Retentierecht
a. stel op sprong is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich heeft, terug te houden
tot het moment dat de wederpartij al hetgeen zij haar verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft
gesteld. Indien stel op sprong zich genoodzaakt ziet haar retentierecht uit te oefenen, is zij tevens gerechtigd de wederpartij alle
daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.


Geschillen

a. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband
houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens
ambtsgebied de vestigingsplaats van stel op sprong is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
b. stel op sprong is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de wederpartij daarvan
schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor
beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken, in welk geval de zaak aan de burgerlijke rechter zal worden voorgelegd.
c. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage, zal dat gebeuren door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en
Bedrijfsdienstenbrache, conform het door haar opgestelde reglement.


Wijzigingen algemene voorwaarden

a. stel op sprong is gerechtigd deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, als ook bij de
verlening van de overeenkomst. In dat geval zal zij aan opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden schriftelijk doen
toekomen.
b. Wanneer opdrachtgever niet binnen drie weken na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden tegen de toepasselijkheid
daarvan schriftelijk protesteert, worden de nieuwe voorwaarden geacht op de overeenkomst of de verlengde overeenkomst van
toepassing te zijn. Wanneer opdrachtgever binnen deze termijn wel protesteert, blijven de voorheen geldende voorwaarden onverkort
van kracht. Een dergelijk protest doet niets af aan de looptijd en/of verlenging van de overeenkomst


Toepasselijk Recht

a. Op alle overeenkomsten tussen stel op sprong en haar wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Veelgestelde vragen

Bij ernstig vervuilde en bijzondere situaties komen wij bijna altijd vooraf langs en volgen we een ander proces.

Bij alle andere schoonmaken, waar een bouwtekening, informatie over de afwerkingen (natuursteen en andere gevoelige producten), foto’s en een helder telefoongesprek voldoende zijn om een inschatting te kunnen maken.

Bij deze opdrachten maken we een ruime inschatting van de tijd die wij denken nodig te hebben. Wij komen altijd zelf schoonmaken en letten op detail en het is pas gereinigd als het schoon is. Dus soms duurt het wat langer of overleggen we of we iets anders kunnen laten liggen of juist wat langer door mogen gaan. Alles in overleg. Echter is in de meeste gevallen onze inschatting te ruim om telleurstelling achteraf te voorkomen en valt de factuur lager uit als de offerte. Maar kan in extreme gevallen wel hoger uitvallen maar nooit zonder overleg met u.

Bedrijven en instanties mogen op rekening.

Particulieren ontvangen na het “controle rondje” direct de factuur en kunnen contant of met een tikkie voldoen.

De keuken is meestal een veel gebruikte ruimte in de woning. Je bewaart hier je voedsel op verschillende manieren zoals de koel-vries- en normale kasten. Daarnaast wordt hier ook het eten bereid wat verschillende soorten vervuiling geeft, dagelijkse vervuiling maar ook vet op alle oppervlakten.

Omdat er in deze ruimte zoveel gebeurt zijn hier ook veel spullen nodig die gebruikt worden voor alle processen die in de keuken plaatsvinden. De keukenkastjes staan daarom meestal vol.

Wanneer je de keuken echt intensief wilt laten reinigen moet deze echt leeg zijn om deze werkzaamheden goed en op detail uit te kunnen voeren. Wanneer u de keuken vooraf zelf leeg ruimt, kunnen wij direct aan de slag.

In het in- en uitruimen, organiseren, sorteren en schoonmaken voor terugplaatsing, gaat heel veel tijd zitten.

Wij kunnen ook de keuken voor u leegruimen, daar hebben wij altijd kratten voor bij, dit kost wat extra tijd. Als u later de keuken zelf wilt inruimen op uw gemak, geen probleem, wij gebruiken dan dozen om uw huisraad in te pakken

Wij kunnen de dozen ook voor u uitpakken en alles weer schoonmaken en inruimen, afhankelijk van de mate van vervuiling kan dit veel tijd kosten.

Een (klus)huis schoonmaken voor de foto’s op Funda is heel andere koek dan het intensief reinigen van een woning voor inhuizing.

Bij een klushuis wordt al het zichtbare vuil verwijderd zodat de woning goed gepresenteerd kan worden. Alles oogt en voelt fris maar is niet volledig gereinigd. Dit noemen wij een opfrisbeurt en voeren alleen uit wat besproken is met u.

Waar bij een intensieve reiniging elk oppervlakte in de woning wordt meegenomen en de keuken en sanitaire ruimtes een deep clean krijgen. U vind geen vervuiling of residu’s meer van de vorige bewoners, de woning voelt dan als van u.

Bij het schoonmaken van de woning richten wij ons altijd op de woning en niet op de losse spullen en prularia. Staan er erg veel losse spullen in de woning, dan pakken wij deze in dozen zodat u deze later op uw gemak zelf terug kunt zetten.

Om een woning intensief te kunnen reinigen hebben wij al onze tijd hard nodig om zo diep als mogelijk te gaan. Wij nemen bijvoorbeeld wel de radiatoren, luchtroosters en sifons mee. Vaak komen wij verstoppingen tegen, deze lossen wij als dat mogelijk is meteen voor u op en vervangen eventueel ook kapotte sifons en toebehoren zodat u weer beschikt over een goede afvoer.

Wij beginnen de dag altijd met een gezamenlijk rondje door de woning. U kunt dan aangeven wat u wilt en waar de pijnpunten liggen. Wij gaan voor u aan de slag, u hoeft niet aanwezig te zijn tijdens de schoonmaak, wij bellen ruim op tijd zodat u langs kunt komen voor het controle rondje. Mochten er nog dingen zijn, dan kunt u dat meteen aangeven en wij lossen het direct voor u op.

Wanneer u een woning gehuurd of gekocht heeft die vervuild is, hebben wij de ruimte nodig om tot een goed resultaat te komen.

Wij starten de dag altijd met luchtreiniging, overal al het stof en vuil achter en uit blazen. Dit geeft veel stof door heel de woning.

Daarna gaan we met stoom alle afvoeren, putjes, radiator koppelingen, plinten, hang en sluitwerk, badkamer en keuken alle hoekjes en moeilijk bereikbare plekjes reinigen. Dit geeft veel spat vervuiling. Hierna gaan we de woning grondig manueel reinigen en als laatste worden alle vloeren om de juiste manier gereinigd.

Wij werken dus niet ruimte voor ruimte af maar werken systematisch de woning af en nemen eigenlijk de woning tijdelijk over. Wanneer er dan mensen ook aan het klussen zijn verstoort dit onze werkwijze en daarmee ook het eindresultaat.

Machines

 • Sproei-extractie (tapijt, meubels, matrassen en kleden)
 • Professionele stoom(zuig) reinigers (deep clean / bekleding)
 • Schrob/zuig machine (gladde vloeren)
 • Duplex machine (alle vloeren)
 • Waterzuigers
 • Schuimreiniging (badkamer/toilet)
 • Stofzuigers

Materialen

 • Hoogwaardige chemie voor elk type ondergrond
 • Heel veel hoogwaardige microvezeldoekjes (vuil wordt niet verspreid door te lang met 1 doekje te werken)
 • Polijstmiddelen
 • Hulpmateriaal zoals kratten, steekwagens, hondjes en rolcontainers (ontruiming)

U bepaalt hoe intensief de reiniging moet zijn, er komen geen extra kosten bij voor het gebruik van bovenstaande machines. Een oppervlakkige reiniging gaat natuurlijk veel sneller als een deep clean, en daarmee zijn de kosten daarvan automatisch lager.

Daarnaast hebben wij een ozon generator die geuren neutraliseert, deze zit niet in het all-in tarief omdat hiervoor altijd een andere dag ingepland moet worden. Het gas is giftig waardoor er niemand in de woning mag zijn tijdens het proces. Kosten hiervan worden berekend op het aantal m³ die gereinigd, ont-geurd moeten worden en eventuele reiskosten.

Stel op Sprong - Mark en Nancy - Schoonmaakbedrijf

Neem contact op